II Etap. Monitoring

Monitoring zużycia energii

W ramach działania został zainstalowany dostosowany do potrzeb wybranych typów gospodarstw rolnych kompleksowy system monitorowania energii, który  zapewnia pozyskanie szczegółowej informacji o rzeczywistej wielkości oraz charakterystyce zużycia energii przez poszczególne odbiorniki/urządzenia w gospodarstwie rolnym. System monitoringu został zainstalowany w 10 gospodarstwach rolnych.

Prawidłowe opomiarowanie oraz rejestrowanie zużycia czynników energetycznych jest jednym z podstawowych działań mających na celu oszczędność energii.

 

Instalacja liczników energii elektrycznej i transmisji danych

Przed instalacją Po instalacji

 

Monitoring warunków pogodowych

Pozyskane w ramach monitoringu dane meteorologiczne u 10 wytypowanych rolników umożliwią racjonalne planowanie i późniejsze zarządzanie gospodarką energetyczną przez rolników. Prawidłowa lokalizacja instalacji OZE w obrębie gospodarstwa rolnego oraz dobór odpowiedniej technologii będą miały największy wpływ na ich opłacalność ekonomiczną (produktywność). Mikroźródła OZE są szczególnie wrażliwe na zmienne warunki meteorologiczne oraz zmienne, potrzeby energetyczne gospodarstw rolnych.

Dane meteorologiczne:  prędkości i kierunek wiatru, temperatura, wilgotność, nasłonecznienie i ciśnienie atmosferyczne zbierane są dużą rozdzielczością czasową. Pomiar realizowany jest na maszcie o wysokości 30 m, co odpowiada typowym warunkom pracy mikroźródeł OZE (w szczególności małych elektrowni wiatrowych  oraz kolektorów słonecznych, ew. systemów fotowoltaicznych).