Smaller Default Larger

Słowniczek

Mikrosieci - mikrosieć, zwana również microgrid, to wydzielona część sieci elektroenergetycznej, przygotowana do w pełni samodzielnego działania. Funkcjonująca na poziomie średniego i niskiego napięcia, może być samowystarczalną „wyspą” w sieci dystrybucyjnej i korzystać z zasobów energetyki zawodowej lub własnych.

Dlatego też nieodłącznym elementem każdej mikrosieci są:

 • własne źródła energii, najczęściej odnawialnej (wiatr, fotowoltaika, hydroelektrownie), a także generatory gazowe lub paliwowe,
 • przekształtniki i konwertery niezbędne do stabilizowania pozyskiwanej mocy,
 • magazyny energii,
 • odbiorcy energii,
 • układy sterowania, zabezpieczeń i nadzoru,
 • aparatura sprzęgająca sieć wydzieloną z główną siecią systemową.

 

Odnawialne Źródła Energii (OZE) - to źródła, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, a ich pozyskiwanie nie powoduje znacznego oddziaływania na środowisko. Prawo energetyczne definiuje odnawialne źródła energii jako wszystkie te źródła, które wykorzystują energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek, a także energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, biogazu z oczyszczania ścieków czy rozkładu szczątek roślinnych i zwierzęcych. (Podstawa prawna: USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2006.89.625 j.t.)

 

Biomasa - oznacza ulegającą biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych działów przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych i miejskich; (źródło: Dyrektywa 2009/28/WE)

 

Kocioł na biomasę - urządzenie do spalania biomasy stałej w celu podgrzania nośnika ciepła

 

Spalanie biomasy - intensywna egzotermiczna reakcja chemicznego utleniania zachodząca pomiędzy palnymi składnikami biomasy i tlenem z powietrza, w rezultacie której uzyskuje się wysoką temperaturę płomienia i powstałych gazów spalinowych.

 

Typ kotła -  klasyfikacja kotła ze względu na zastosowane rozwiązania, odnoszące się do: nośnika ciepła, materiału budowy kotła i sposób pobieranie powietrza.

 

Ogniwa fotowoltaiczne - urządzenia, w których następuje bezpośrednia zamiana promieniowania słonecznego na energię elektryczną dzięki zjawisku fotoelektrycznemu.

 

Zjawisko fotoelektryczne - polega na emisji elektronów z powierzchni materiałów półprzewodnikowych (na przykład z krzemu) pod wpływem promieniowania słonecznego.

 

Moduł fotowoltaiczny - układ połączonych ze sobą ogniw fotowoltaicznych, zamkniętych w zwartej obudowie odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Obecnie pojedynczy moduł fotowoltaiczny ma moc około 300 [Wp].

 

Elektrownia fotowoltaiczna - układ połączonych ze sobą modułów fotowoltaicznych wraz z urządzeniami pomocniczymi: zestawem montażowym, inwerterem (zamiana prądu stałego z modułów na prąd przemienny), akcesoriami elektrycznymi (przewód solarny, zabezpieczenia nadmiarowo prądowe).

 

Biogaz - jest mieszaniną gazów, składającą się głównie z metanu i dwutlenku węgla, wytwarzanych przez mikroorganizmy w wyniku rozkładu substancji organicznych w warunkach beztlenowych. Powstały biogaz składa się w 50-75% z metanu  i w 25-45% z dwutlenku węgla, a także z małych ilości siarkowodoru, azotu, tlenu, wodoru. Skład biogazu zależy od przebiegu procesu technologicznego oraz rodzaju zastosowanych substratów.

 

Fermentacja metanowa - proces beztlenowego rozkładu substancji organicznych, w trakcie którego powstaje biogaz oraz osad pofermentacyjny o właściwościach nawozowych. Fermentacja odbywa się w czterech fazach: hydrolizy, fazy acydofilnej, octanogennej oraz metanogennej. Proces realizowany jest przez różne grupy bakterii beztlenowych, przy zachowania odpowiednich warunków biologicznych i fizyczno-chemicznych. Proces ten zachodzi w warunkach naturalnych, może być też prowadzony na skalę przemysłową w specjalnie do tego przeznaczonych instalacjach, zwanych biogazowniami, które należą do odnawialnych źródeł energii.

 

Wsad biogazowni - biomasa stosowana w biogazowniach może być różnego pochodzenia,  najczęściej biogazownia przetwarza mieszaninę kilku substratów, co zwane jest kofermentcją. Zróżnicowanie substratów sprzyja uzyskaniu lepszych parametrów procesu i zwiększa bezpieczeństwo zapewnienia dostaw surowca. Wsad do biogazowni powinien zapewniać wysoką wydajność produkcji biogazu, stabilny przebieg procesu fermentacji oraz możliwość wykorzystania powstałej masy pofermentacyjnej zgodnie z obowiązującym prawem. W dużych biogazowniach stosuje się  wspólną fermentację mieszaniny odchodów zwierzęcych z odpadami z przemysłu rolno-spożywczego lub roślinami energetycznymi.

 

CHP (z ang. Combined Heat and Power) - elektroenergetyczny układ kogeneracyjny, zbudowany w oparciu o agregat prądotwórczy, służący do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, odzysk ciepła na cele procesowe pozwala na zwiększenie całkowitej sprawności układu do ok. 85%, natomiast energia elektryczna generowana jest ze sprawnością dochodzącą do 43%.

 

Kogeneracja - skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w jednym zintegrowanym procesie produkcyjnym, które zapewnia dostawy energii elektrycznej do sieci energetycznej oraz odzysk ciepła z procesu z możliwością wykorzystania na cele technologiczne lub inne lokalne wykorzystanie np. na potrzeby grzewcze mieszkaniowe, rekreacyjne, przemysłu lub rolnictwa.

 

Energia czynna (opłata za energię czynną) -   cena wyłącznie za energię elektryczną, którą w danym okresie zużyto. Koszt został obliczony  jako iloczyn zużytej energii oraz ceny 1 kWh energii

Blog OZERISE

 • Czy leci z nami pilot – chwiejne rządowe ramy rozwoju energetyki odnawialnej – wpis na "ODNAWIALNY" BLOG
  2017-10-02 07:19:41

  Czytaj więcej...

 • Kim są najwięksi zwycięzcy aukcji OZE?
  2017-09-27 08:51:42

  Czytaj więcej...

 • Miliardy na panele słoneczne. Za dwa lata moce fotowoltaiczne w Polsce mają wzrosnąć czterokrotnie.
  2017-09-21 13:34:05

  Czytaj więcej...

Kontakt

Instytut Energetyki Odnawialnej
ul. Mokotowska 4/6
00-641 Warszawa

Telefon:
+48 22 825 46 52
+48 22 875 86 78

Fax:
+48 22 875 86 78

E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polityka plików cookies