Smaller Default Larger

Finansowanie OZE w rolnictwie

Regionalne Programy Operacyjne

W każdym z województw jest ustalany odrębny Regionalny Program Operacyjny (RPO) określający  poziom, cel wsparcia,  zasady, kryteria szczegółowe i ograniczenia dotyczące realizacji projektów.  RPO przewidziany na lata 2007- 2014 jest w fazie zakończenia i nie ma przewidzianych nowych naborów wniosków, stąd też przedstawiono RPO na lata 2014 – 2020. Obecnie projekty RPO przewidziane na lata 2014 - 2020 zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską, a Instytucje Zarządzające RPO przygotowują Szczegółowe Opisy Osi Priorytetowych Regionalnych Programów Operacyjnych. W niektórych województwach beneficjentami działań nakierowanych na wsparcie energetyki słonecznej mogą być wyłącznie instytucje publiczne (np. samorządy regionalne), które w dalszej kolejności mogą przekazywać fundusze osobom indywidualnym.

W obecnych projektach RPO jest podkreślany  rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym wzrost znaczenie energetyki rozproszonej, ze szczególnym  uwzględnieniem energetyki prosumenckiej. Działania przewidziane są w zależności od województwa w dwóch priorytetach inwestycyjnych: 1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz 2. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym. Informacji o naborach wniosków należy szukać na stronach urzędów marszałkowskich województw.

 1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz
 2. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.

Informacji o naborach wniosków należy szukać na stronach urzędów marszałkowskich województw.

Tabela 1 Priorytety w ramach RPO w latach 2014 - 2020 na działania dotyczące energetyki odnawialnej.

Województwo

Oś priorytetowa

Wstępna alokacja [EUR]

dolnośląskie III. Gospodarka niskoemisyjna 392 347 048
3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych  55 608 280
kujawsko-pomorskie II. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie  282 225 573
lubelskie IV. Energia przyjazna środowisku  150 866 891
4.1. Wsparcie wykorzystania OZE przez jednostki samorządu terytorialnego 100 000 000
4.2. Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach 50 866 891
lubuskie III. Gospodarka niskoemisyjna  108 005 260
łódzkie IV. Gospodarka niskoemisyjna  224 954 770
małopolskie IV. Regionalna polityka energetyczna  420 000 000
4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 65 000 000
4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych 35 000 000
4.1.2. Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych 30 000 000
mazowieckie IV. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną  324 359 153
opolskie III. Gospodarka niskoemisyjna  123 500 000
podkarpackie III. Czysta energia  253 741 612
podlaskie V. Gospodarka niskoemisyjna  180 530 000
5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii  60 000 000
5.2. Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach  15 530 000
pomorskie X. Energia  214 951 001
10.3. Odnawialne źródła energii 42 990 200
śląskie IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna  796 776 955
  67 913 372
świętokrzyskie III. Efektywna i zielona energia  167 290 213
warmińsko-mazurskie IV. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach  267 790 253
wielkopolskie III. Energia  353 475 177
zachodniopomorskie II. Gospodarka niskoemisyjna  256 131 078
2.11. Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi 4 000 000
2.12. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 62 135 000

Źródło: opracowanie własne na podstawie projektów Regionalnych Programów Operacyjnych 2014 - 2020.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Programem wsparcia skierowanych wyłącznie dla sektora rolnego jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Ze względu, że obecna edycja programu na lata 2007 – 2014 uległa już zakończeniu przedstawiono nowy program na lata 2014 – 2020. Celem głównym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 jest  poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Wsparcie inwestycji z zakresu energetyki prosumenckie z PROW na lata 2014-2020 udzielane będzie w ramach działania:

 • Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych)

W ramach tego działania możliwe jest uzyskanie pomocy na realizację inwestycji na potrzeby własne gospodarstwa oraz na inwestycje poprawiające ogólną wydajność gospodarstwa (poprawa konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa rolnego w wyniku jego restrukturyzacji). Beneficjentami programu mogą być rolnicy prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych, spółki osobowe (w przypadku rolnika będącego jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej) lub grupa rolników (co najmniej dwóch rolników wspólnie ubiegających się o pomoc finansową w celu zrealizowania inwestycji zbiorowej)

Wysokość wsparcia wynosi: do 60% kosztów kwalifikowanych w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych (w przypadku dwóch i więcej rolników), lub do 50% w przypadku pozostałych operacji, ale nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowanych.

Kosztami kwalifikowanymi są koszty zakupu instalacji OZE, koszty ogólne związane z wydatkami: koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, czy koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności. Minimalna wysokość kosztów kwalifikowalnych wynosi 50 tys. zł.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – PROW

Program Prosument Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Program Prosument został ogłoszony przez NFOŚiGW w 2014r. i zastąpił program dotacji na zakup instalacji kolektorów słonecznych. Pełna nazwa programu brzmi "Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii" i jak wskazuje nazwa dotacje zostaną przeznaczone na wszystkie mikroinstalacje OZE: kotły na biomasą, pompy ciepła, kolektory słoneczne oraz systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe i układy mikrokogeneracyjne (np. biogazownie). Jednakże, w tym programie beneficjenci będą mogli otrzymać dotację wraz z pożyczką wyłącznie:

 • na mikroinstalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej, tj.: systemy fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, i mikrokogeneracje
 • na mikroinstalacje OZE do wytwarzania energii elektrycznej w systemach hybrydowych z mikroinstalacjami OZE do wytwarzania ciepła, tj. np. system fotowoltaiczny w połączeniu z kolektorami słonecznymi, mikrowiatraki z kotłami na biomasę itp.

 

Program wyklucza otrzymanie wsparcia wyłącznie na zakup kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę, czy pomp ciepła, jednak aktualnie trwają prace nad zmianami programu, przy czym dotyczą one m.in. zniesienia obowiązku łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej.

W ramach programu będzie możliwe otrzymanie dotacji wraz z pożyczką oprocentowaną w wysokości 1 %. Program adresowany jest do właścicieli budynków mieszkalnych oraz takich gdzie min. 50% powierzchni użytkowej  jest przeznaczona  na cele mieszkalne.

Tab. 2. Przewidywana wysokość dotacji w programie Prosument

 

Lata 2014-2015

Lata 2016-2020

systemy fotowoltaiczne 40% 30%
małe elektrownie wiatrowe 40% 30%
mikrokogenergacja 40% 30%
kolektory słoneczne 20% 15%
kotły na biomasę 20% 15%
pompy ciepła 20% 15%

 

Program będzie realizowany zarówno przez samorządy, jak też  przez wybrane wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz wybrany w przetargu bank. Beneficjentami będą osoby fizyczne, wspólnoty. Na  lata 2014-2015 uruchomiona została część pilotażowa programu w wysokości 300 mln zł.

Realizacja programu Prosument

Rysunek 1. Realizacja programu Prosument

 

Do programu kwalifikują się, wyłącznie pojedyncze instalacje produkujące energię elektryczną lub hybrydy, tj. połączenia kilku źródeł produkujących energię elektryczną lub energię elektryczną i ciepło.

Tab. 3 Maksymalne i jednostkowe koszty kwalifikowalne w programie Prosument

Rodzaj instalacji

Moc

Typ

Maksymalne jednostkowe koszty kwalifikowalne

Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych

Osoba fizyczna

Wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa

Źródła ciepła opalane biomasą  -

Kotły z załadunkiem ręcznym

Kotły z załadunkiem automatycznym

z zasobnikiem buforowym wody grzewczej

1 000 zł/kW

 

1 600 zł/kW

 

+ 200 zł/kW

100 tys. zł 300 tys. zł.
 
Pompy ciepła  -

Powietrze/woda dla c.o. i c.w.u.

Powietrze/woda dla c.w.u. z zasobnikami 150-250 l

powietrze/woda dla c.w.u. z zasob. > 250 l

Inne pompy ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u. 

3 000 zł/kW

 

5 000 zł/kW

 

 

8 000 zł/kW

 

 

5 500 zł/kW

Kolektory słoneczne - - 3 500 zł/kW
Systemy fotowoltaiczne

<10 kW
10-40 kW

 

-

Z akumulatorami do magazynowania energii elektrycznej
8 000 zł/kWp
6 000 zł/kWp

5 000zł/kWh
Małe elektrownie wiatrowe <10 kW
10-40 kW
- 11 000 zł/kW
6 500 zł/kW
Mikrokogeneracja na biopłyny lub biomasę <20 kWe
20-40 kW
- 9 000 zł/kWe
7 000 zł/kWe
Mikrokobiogazownia <20 kW
20-40 kW
-

40 000 zł/kWe

30 000 zł/kWe
300 tyś zł 300 tyś zł
Instalacje hybrydowe - -

-

150 tyś zł 450 tyś zł
Instalacje hybrydowe z udziałem mikrobiogazowni - - - 450 tyś zł 450 tyś zł

 

Jeżeli instalacja składa się z kilku urządzeń mogących pracować samodzielnie, koszt kwalifikowany każdego z urządzeń wytwarzających energię (wraz z instalacjami pomocniczymi) nie może być niższy niż 20% łącznych kosztów kwalifikowanych instalacji.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Prosument

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) udzielają dofinansowania na projekty proekologiczne zgodnie z kryteriami i priorytetami przyjętymi w danym roku i w danym  województwie. Nabory wniosków i wysokość wsparcia mogą różnić się między sobą. Zazwyczaj realizowane są  kredyty z dopłatami do oprocentowania kredytów, bądź też ogłaszane dedykowane konkursy dla danych priorytetów. Przykładem jest tu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, gdzie uruchomiono program dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii – Prosument Opolski.

Program skierowany jest do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych będących właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami mieszkań i nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi położonych na terenie województwa opolskiego.

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji (do 30% kosztów kwalifikowanych), którą zostaną objęte przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii cieplnej lub energii elektrycznej takie jak:

 • pompy ciepła,
 • instalacje solarne,
 • systemy fotowoltaiczne,
 • małe elektrownie wiatrowe,

na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych.

Budżet Programu na rok 2015 określony w planie działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wynosi 3 mln. zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – Prosument Opolski

Samorządy gminne i powiatowe

Nowelizacja Prawa Ochrony Środowiska z 21 grudnia 2010 r. umożliwiła m.in. osobom fizycznym otrzymywanie dotacji na pompy ciepła z budżetu gminy lub powiatu. W ustawie nie określono trybu udzielania dotacji ani sposobu jej rozliczania, dlatego poszczególne samorządy ustalają je we własnym zakresie na podstawie uchwał.

Wysokość wsparcia różni się między sobą i wynosi od 10% do 50%. Jako przykład może posłużyć gmina Jawornik Polski w woj. podkarpackim.  Wysokość udzielonej dotacji wynosi 10% poniesionych kosztów (określonych na podstawie faktur VAT lub rachunków) , lecz nie więcej niż 500 zł. dotacje udzielane są na zakup:  kolektorów słonecznych, pompy ciepła lub małych elektrowni wiatrowych.

end faq

 

Blog OZERISE

 • Czy leci z nami pilot – chwiejne rządowe ramy rozwoju energetyki odnawialnej – wpis na "ODNAWIALNY" BLOG
  2017-10-02 07:19:41

  Czytaj więcej...

 • Kim są najwięksi zwycięzcy aukcji OZE?
  2017-09-27 08:51:42

  Czytaj więcej...

 • Miliardy na panele słoneczne. Za dwa lata moce fotowoltaiczne w Polsce mają wzrosnąć czterokrotnie.
  2017-09-21 13:34:05

  Czytaj więcej...

Kontakt

Instytut Energetyki Odnawialnej
ul. Mokotowska 4/6
00-641 Warszawa

Telefon:
+48 22 825 46 52
+48 22 875 86 78

Fax:
+48 22 875 86 78

E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polityka plików cookies